قالب وردپرس
والدین هوشیارفرزندان کامیاب

والدین هوشیارفرزندان کامیابنقش و جایگاه مدرسه به عنوان مهمترین شاخص جهت آموزش و پرورش و
موفقیتدانش آموزان انکارناپذیر و حیاتی است.
اما نمی توان جایگاه والدین و ضرورت مشارکت آنها در آموزش و پرورش و
موفقیتکودکان را نیز نادیده گرفت؛ نقشی حیاتی و تاثیرگذار که بی شک بدون مشارکت
والدینبخشی از اهداف آموزشی و پرورشی ناکام مانده و کودکان نیمی از آموزش هاي
لازم رادریافت نمی کنند.
پژوهشگران دپارتمان آموزش و علوم تربیتی دانشگاه میشیگان و دپارتمان آموزش وعلوم
تربیتی دانشگاه جان هاپکینز، مواردي را به عنوان نکات کلیدي براي برقراریارتباط بیشتر و
بهتر والدین و اولیاي مدرسه و والدین و کودکان ارائه کرده اند که باآنها آشنا می شویم.
پژوهش ها نشان می دهد دانش آموزان ۷۰ درصد از زمان مفید خود را خارج از منزل
وعمدتاً در مدرسه و یا مراکز آموزشی- تفریحی می گذرانند که این رقم خود به
تنهاییگویاي اهمیت برنامه ریزي درست براي آموزش و پرورش دانش آموزان است.

RIAL 15,000 – خرید