قالب وردپرس
جلال ال احمد

از ده و ده دقیقه تا ده و نیمجلال آل احمد
از
ده و ده دقيقه
تا
ده و نيم
شگرد کهنه و پيش پا افتاد های است. « نيرومند » باشد و نام معلم ورزش آقای « آقای اديبی » ١ اين که نام معلم ادبيات
اما من مخصوصاً اين شيوه را انتخاب کردم تا توجه خواننده منحرف نشود. به اين معنی که اگر معلم ها را اسم گذاری
می کردم که فلان ، معلم چه درسی است و بهمان، معلم چه درسی. و اگر می گفتم معلم فيزيک اين حرف را زد و معلم
شيمی اين کار را کرد، سخت ساختگی به نظر می آمد.
٢ تصويری که داده ام ، تصوير همه معلمان نيست. اما متاسفانه و بدبختانه، تصوير اکثر آنان است.
٣ اين نوشته را می شود با تغييراتی اندک، نمايش داد. در آن صورت، دستور صحنه اين است : در اتاقی معمولی،
آدم هايی معمولی، با لباس هايی معمولی،
صدای زنگ که بلند شد، شاگردها هجوم بردند طرف در. آقای اديبی، دبير ادبيات، جلو در را گرفت و با توپ و تشر
« … نظمی و انظباتی و اجازه ای » و « کلاس که طويله نيست » : برشان گرداند سرجاشان. بعد سخنرانی کوتاهی کرد
و بعد به نيمکت دوم. نيمکت سوم را مرخص کرده بود که يادش آمد اگر « شما برويد » : و بعد به نيمکت اول گفت
بخواهد اين سخت گيری را ادامه بدهد، بيست دقيقه زنگ تفريحش را تلف کرده است. چای سرد می شود و نخواهد
توانست سيگاری دود کند.

RIAL 15,000 – خرید