قالب وردپرس
ازادی

ازادیخسرو گفت سحر يكشنبه بيستم شهريورماهه سال ۳۰۱۱ زرتشتي
پرومته را ديدم و او اخگري را كه از آسمانيان ربوده بود به من داد و من از
خواب برخاستم. رمه شب بيرون بود و مانند هميشه قلمرو چراگاه من هم
تپه هاي دشت پاسارگاد بود . بهان من هم آن جاجاي داشت . از بزي شكري
كه پسين روز جمعه زاده بود در پاتيلي مسين شير دوشيدم و بر آتش دوشين
گرم كردم و نوشيدم. شير تازه زاد سنگين بود و مرا حالي به حالي كرد.
روحم در خردم غور مي كرد و خردم در روح . گاه بي خود و گاه با
خود. با خود به خداي خود گفتم اي مست مستان اين شير بز است كه با من
چنين مي كند و يا اين كه تويي كه در شير بز با من چنان مي كني . تا كنون
كسي نديده و نشنيده كه شير بز مستان كند.
در اين كشاكش و جوش و خروش به ناگاه فيل بزرگ از جنوبي ترين
تپه سلانه سلانه سر برآورد و پيكر آراست و شيپور برافراشت و در آن
نواخت. چنان نواختني كه هنگامه ي بزرگ شد . آرام برفت و بي خود و بي
خود و بي خود شدم.

RIAL 10,000 – خرید